Vercole Serrata
(Feltörekvő Őszinte Ember)
Nem: Férfi
Azonosító: #115

Külső és belső tulajdonságok:

Arcát a fogságban töltött évek cserzették, fellegszínű tekintetét fakóvá tette mindaz, mit az évek során látnia engedtek az égiek. Termete robosztus, izmai fegyver alatt égtek keménnyé. Borotvát, borbélyt csupán jobb napjain enged közel magához, noha afféle viharvert vonzerőnek sosem volt híján. Hazatérte óta inkább viselne koldusrongyot, mint tiszti felöltőt. Gúnyái láttak jobb napokat is, bőr zekéje megkopott, hetykén hajtott kalapja széle kirojtolódott már, hogy kérges csizmáiról szó se essék. Vassal élő emberhez méltón fegyveröv nélkül szinte sosem látni. Bár nem egy különös, ki tudja honnan származó csontfétist, talizmánt hord magánál, egyetlen látható ékszere családja horgonylánc acéljából vert gyűrűje, mi sosem engedi elfeledni honnan jött, s merre tart.
Az átéltek kilúgozták lelkét és élesre fenték ösztöneit. Gyakorta él gúnnyal, s jómodorra, ha képes is, alig fárasztja vele magát. Mondták durvának, nyersnek, s lenézőnek, ám hogy ne volna egyenes jellem azt ellenségei sem állítanák róla. Jobbára saját, mások számára alig magyarázható elvei mentén szemléli a világot, ám arról még nem tett le, hogy gonddal eltemetett nemesebbik énje egyszer csak felvesse benne fejét.

A karakter pontértékei:

Erő: 7
Ügyesség: 4
Állóképesség: 5
Mentalitás: 2
Szakértelem: 1 //hajózás, csomózás, úszás, illem, történelem, tűzfegyverek, kultúra (ork),túlélés (erdőn-mezőn-tengeren), hadvezetés (vízen és szárazon)//

Fegyvertelen VÉ: 9
Fegyvertelen TÉK: 11
Fegyvertelen TÉT: 6
Mágia: 5 (3)
EP: 18 (12)

A karakter története:

Flottagróf atyjának harmadik gyermekeként látta meg az Egyetlen egeit, több mint harminckét nyárral ezelőtt. Bár bátyjai több tehetséget mutattak a tanulmányok terén, mégis a vasgyúró csikasz maradt az öreg kedvence. A kölyök a birtokok örököse nem lehetett, így már korán a tiszti pályára szánták, alig múlt hát tizenkét esztendős, amikor a családi címer ékítette batár begördült a Hadiakadémia kollégiumának gyakorlóudvarára. A családi tradíció előtt fejet hajtva a flottagyalogság kötelékébe került, hol a tűzkeresztség nagyreményű ifjú tisztként érte a Távol-Nyugat szigeteiért folyó háború során. A véres partokról vagy féltucat sebhellyel, s fregatthadnagyi vállszalaggal tért meg, hogy háborús hősnek kijáró hódolattal adózzanak neki a város előkelő szalonjainak hölgyei,s épp oly nagyvonalú kontóval a fényűző mulatók és kaszinók. A zarovari hatalmi viszályokba beavatkozni hivatott hadi vállalkozásra már ifjonti hévvel, a múlhatatlan dicsőség biztos tudatában szerelt fel. Százada partraszálló erőként támogatta volna a szövetséges nemesek ligáját, ám a vidék lakossága ellenségként tekintett rájuk, s makacsul ellenállt. A forró mészkőplatókon vívott elkeseredett harcok egyetlen céljává csakhamar a puszta életben maradás vált. Az elhúzódó küzdelem felőrölte egységét, míg végül maga is fogságba esett, hogy rövidesen egy ork bányatelep rabszolgái között találja magát. Csakis szívósságának és csökönyösségének köszönhette, hogy nem pusztult a többi nyomorulttal együtt, ám az átélt borzalmaktól a tárnák vaksötétjéből már nem ugyan az ember került elő, mint kit egykor a mélybe korbácsoltak. Szökése fél esztendőn és mérföld ezreken át tartott, odahaza pedig keserűségen kívül nem várta semmi. Atyja halálakor bátyjai őt is halottnak hívén örökségéből kiforgatták, s visszatértére is csupán vonakodva hagyták meg neki a roskatag városi palotát, hol az öreg gróf ifjú bika korában hírhedt tivornyáit tartotta. A korona Mithrill Csillaggal jutalmazta a háborúban tett szolgálatait, ezzel együtt hamar értésére adták, hogy a kétes értékű hadjárat veteránjaként ne is számítson többre.
Kézrevaló fegyverein kívül egyéb vagyona nemigen levén, bordélyként adta árendába városi házát, s azóta jobb híján áruba bocsátván szolgálatait, keresi meg a szeszre és dohányra valót.
Azóta részt vett az Eldalosok legendás családi ereklyéinek felkutatásában, miért hálát azóta is hiába vár. Időközben egynémely pengével elsimított üzleti viszály folytán a Vörös Topán nevű zubogói bordély bevétele immár teljes egészében az ő vagyonát gyarapítja.

Egyéb információk:

Csekély profán mágikus erő birtokában van, noha erről maga sem tud, hisz a harctéri babonákat és vajákosságot aligha hívnák mágiának a hozzáértők, hiába működnek azok tagadhatatlanul. Fegyverei, vértjei között akad, mi bűverőt rejt magában.
Nemrégiben szert tett egy sárkányfattyú pikkelyére,mit családi díszpajzsába foglaltatva tűz ellen védő holmivá változtatta azt.